Regulamin klubu Local na Mokotowie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że pojęcie „klub” jednoznacznie identyfikuje Local Na Mokotowie znajdujący się w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 13 wejście od ul. Rejtana.
Klub nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej.
Klub jest miejscem prywatnym, do którego wstęp odbywa się na zasadach określonych w § 2 regulaminu niniejszego regulaminu.

2. Klub posiada stronę internetową: www.localnamokotowie.pl oraz fan page: www.facebook.com/localnamokotowie oraz instagram www.instagram.com/local_na_mokotowie/, które są oficjalnymi stronami internetowymi klubu. Osoby zarządzające klubem nie ponoszą odpowiedzialności za informacje związane z klubem zamieszczone na innych niż w/w stronach internetowych.

3. Podmiotem prowadzącym klub jest Loca Events Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z siedzibą w Warszawie. Wpisana do KRS pod numerem 0000678906 posiadająca nr NIP: 5213782236 i Regon: 367326504.

4. Klub zakazuje rejestrowania koncertów, pokazów, wystąpień artystycznych oraz pracowników a także gości klubu bez uprzedniej zgody właściciela klubu. Wszelkie zapytania o akredytacje oraz możliwości otrzymania zgody na filmowanie, wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do Kierownictwa klubu.

5. Osoby znajdujące się na terenie klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez klub na wszystkich dostępnych polach eksploatacji (w szczególności internet, prasa, TV, radio, materiały drukowane) dla celów marketingowych i promocyjnych Loca Events Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

6. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.

7. Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz, że klub nie odpowiada za jakiekolwiek efekty zdrowotne, motoryczne czy psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej woli. Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18-tego roku życia jest zabroniona a obsługa ma prawo wylegitymować kupującego w celu weryfikacji wieku

8. Palenie tytoniu w klubie jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonym tj. palarni i sali dla palących znajdującej się na dolnym poziomie klubu. Palenie tytoniu przed klubem jest dozwolone do godziny 22:00.

9. Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób dorosłych, w tym treści o charakterze kontrowersyjnym.
Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich.

11. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§ 2 GODZINY OTWARCIA. PRAWO WSTĘPU DO KLUBU

1. Klub czynny jest od wtorku do soboty w godzinach od 16.00 i nie dłużej niż do 03:00 i w niedzielę w godzinach 17.00 – 23.00.
Godziny otwarcia i zamknięcia klubu mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej lub fan page’u klubu. Niezależnie od powyższego, stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń Kierownictwo klubu może zarządzić inną godzinę zakończenia imprezy oraz zamknięcia klubu.

2. Prawo wstępu do klubu w trakcie odbywających się w nim imprez mają:

a) osoby powyżej 18-go roku życia;
Kierownictwo klubu lub ochrona mogą poprosić Gości klubu o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek,
b) osoby niepełnoletnie poniżej 17 roku życia wyłącznie z opiekunem prawnym
c) osoby niepełnoletnie od 17 roku życia za pisemną zgodą opiekunów prawnych według wzoru znajdującego się na stronie internetowej klubu
d) przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,
e) przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

3. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom przyjętym przez klub.
Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet.

4. O wejściu osób na teren klubu decyduje Selekcjoner lub pracownicy ochrony, mają również prawo odmówić wstępu na teren klubu za podaniem konkretnej przyczyny.

5. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

6. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w klubie równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

§ 3 OPŁATY ZA WSTĘP DO KLUBU. REZERWACJA SAL / LOŻY

1. Wstęp do klubu może być płatny i wynosić od 2 do 150 złotych. Cena biletu wstępu do klubu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku gdy organizowany przez klub jest koncert lub inny występ. Klub prowadzi również imprezy zamknięte dostępne wyłącznie dla zaproszonych gości. O wysokości opłaty obowiązującej w danym dniu Gość jest każdorazowo informowany przez obsługę klubu bezpośrednio przed wejściem do klubu, poprzez wydarzenia opublikowane w mediach społecznościowych jak i na stronie internetowej klubu.

2. Opłata nie dotyczy Gości, którzy uzyskali uprawnienie do bezpłatnego wejścia do klubu w dniu koncertu lub event’ów

3. Opłata za wejście do klubu i rezerwację pobierana jest w gotówce, kartą płatniczą bądź przelewem na rachunek bankowy, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu.

4. Klub prowadzi sprzedaż biletów zarówno w formie przedsprzedaży (informacja o takiej możliwości jest każdorazowo ogłaszana ) oraz w dniu imprezy (z wyłączeniem imprez, które wymagają zakupu biletu w przedsprzedaży lub imprez zamkniętych). Godziny otwarcia kasy biletowej są zmienne i każdorazowo ogłaszane.

5. Warunki rezerwacji sal:

1) Ustalane są indywidualnie z Managerem sal w klubie
2) Warunki ogólne dostępne są na stronie internetowej klubu www.localnamokotowie.pl w formie uproszczonej, która może ulec zmianie;
3) w cenę wynajmu poszczególnych sal nie jest wliczony bilet wstępu na wydarzenie odbywające się równolegle w innej sali, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej 4) Opłata za wynajem nie może być wykorzystana na konsumpcję alkoholu;
5) do rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10% kwoty najmu sali / loży;
6) rezerwacja sal lub loży obowiązuje od godziny ustalonej z kierownictwem klubu maksymalnie do godziny 3.00 istnieje możliwość rezerwacji sal w innych godzinach tylko i wyłącznie po ustaleniu tego z kierownictwem klubu;
7) w dniach koncertów cena produktów może ulec zmianie.

8. Rezerwacje jest ważna przez 30 minut od godziny ustalonej w momencie dokonywania rezerwacji.
Po upływie powyższego czasu rezerwacja traci ważność, bez prawa domagania się zwrotu opłaty rezerwacyjnej od klubu.

9. W przypadku odwołania rezerwacji z góry opłaconej przelewem na rachunek bankowy, gotówką bądź kartą płatniczą, mniej niż 48 godzin przed daną imprezą nie podlegają zwrotowi.

10. Szczegółowe informację dotyczące dokonywania rezerwacji w klubie zamieszczone są na stronie internetowej klubu www.localnamokotowie.pl oraz udzielane są pod numerem telefonu +48 883597570 lub +48 502845329 bądź poprzez wysłanie zapytania w formie elektronicznej na adres: rezerwacje@localnamokotowie.pl

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom, które zakupiły bilety lub zarezerwowały salę / lożę przysługuje zwrot pieniędzy w pełnej wartości odpowiadającej cenie zakupu.

12. W przypadku znalezienia przez pracowników klubu alkoholu wniesionego przez gości a nie było to ustalane z managerem, jest pobierana opłata w wysokości:
a) 50 zł w przypadku pojemności do 0,7 l.
b) 100 zł w przypadku pojemności powyżej 0,7 l. do 1 l.
c) 150 zł w przypadku pojemności powyżej 1 l. do 2 l.
Brak uiszczenia wyżej wymienionych opłat równa się z natychmiastowym końcem rezerwacji oraz opuszczeniem przestrzeni klubu.

§ 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Budynek i teren klubu objęte są stałym monitoringiem wizyjnym.

2. Wszystkie osoby znajdujące się w klubie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.

3. Wszystkie osoby przebywające w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń obsługi klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

4. Ochrona fizyczna klubu wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo w obiekcie, zabezpieczenie znajdującego się na jego terenie mienia oraz bezpieczeństwo przebywających w nim Gości oraz pracowników obsługi.

5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości toreb, torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie do klubu jest zabronione. W przypadku odmowy poddania się kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.

6. Gościom zabrania się wnoszenia do klubu:

a) jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez uzyskanie wcześniejszej zgody od właściciela klubu lub kierownictwa
b) środków odurzających i narkotyków oraz wszelkich innych substancji, których posiadanie lub którymi handel jest w Polsce zakazany
c) broni oraz materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia bądź życia gości klubu lub jego obsługi

7. W przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren imprezy zostaną one odebrane przez ochronę i przekazane pracownikom klubu i uprawnionym organom.

8. Uczestnikom imprezy zabrania się:

a) wstępu do pomieszczeń, które przeznaczone są wyłącznie dla obsługi klubu
b) wychodzenia z klubu z rzeczami będącymi własnością klubu, w tym szklankami, kieliszkami, obrazami, grami planszowymi, elementami wystroju itp.
c) wchodzenia na stoliki, krzesła, kanapy, blaty barowe, stanowisko DJ-a, miejsce występu artystów
d) wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody
e) prowadzenia akwizycji, handlu, promocji, agitacji, reklamy, zbiórek pieniężnych itp. bez zgody Kierownictwa klubu.

9. Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

10. Osoby zachowujące się agresywnie bądź stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości klubu lub obsługi, osoby które swoim zachowaniem naruszają Regulamin klubu zostaną niezwłocznie usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji.

11. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidziane prawem środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.
W przypadku łamania prawa lub niszczenia mienia ochrona jest uprawniona do przetrzymania podejrzanej osoby do momentu przekazania jej Policji.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA

1. Za zniszczenie wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

2. Każde zachowanie Gościa klubu noszące znamiona wykroczenia lub przestępstwa będzie zgłaszane przez obsługę klubu Policji.
Wobec osoby dopuszczającej się powyższego zachowania będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu na okres co najmniej 6 miesięcy.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez innych Gości klubu.
Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do sprawcy szkody.

4. Z uwagi na fakt, iż ochrona klubu została powierzona zewnętrznej licencjonowanej firmie ochroniarskiej, zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na terenie klubu oraz na terenie przyległy, na osobie lub na mieniu Gościa, przez pracowników ochrony. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do firmy wykonującej ochronę klubu.

5. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet lub rezerwacje ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

6. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownictwo klubu. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem locaevents.biuro@gmail.com

7. Wszelkie sprawy sporne wynikające z korzystania z usług klubu, w szczególności z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub, będą rozpoznawane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby podmiotu prowadzącego klub, to jest przez sądy w Warszawie.

§ 7 SZATNIA

1. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i płatna.

2. Gościom zostawiającym odzież w szatni klubu wydawane są numerki za opłatą 2 zł od numerka.
Za zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.

3. Nie dopuszcza się przyjęcia odzieży lub innych rzeczy od kilku osób na przechowanie wspólne tj. jedna kurtka jest wieszana na jeden numerek.

4. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.

5. W przypadku zgubienia numerka z szatni, rzeczy pozostawione w szatni mogą zostać wydane dopiero po zakończeniu imprezy i po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby, a także po uiszczeniu opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2.
Osoba ubiegająca się o wydanie rzeczy z szatni, a nie posiadająca numerka powinna podać obsłudze szatni niezbędne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację rzeczy oraz pozwalające na uznanie tej osoby za jej właściciela.
W uzasadnionych przypadkach wydanie rzeczy może nastąpić w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.

6. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia numerka, Spółka ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń.

7. W przypadku pozostawienia rzeczy w szatni po zakończonej imprezie, istnieje możliwość ich odebrania w godzinach pracy klubu wyłącznie w ciągu 14 dni od daty imprezy.

8. W przypadku nieodebrania rzeczy pozostawionych w szatni w terminie 14 dni od daty imprezy odzież zostaje przekazana na cele charytatywne odpowiedzialnym za to jednostkom.

9. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.) klub nie ponosi odpowiedzialności.

10. Umowna górna granica odpowiedzialności klubu za rzeczy pozostawione w szatni wynosi 250 zł.

11. Za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie lokalu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

12. W sytuacji powstania kwestii spornych dotyczących wydania odzieży bądź innych przedmiotów z szatni o rozwiązaniu powyższej sytuacji decyduje każdorazowo Kierownictwo klubu.
Spory sądowe będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w widocznym miejscu w klubie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej klubu www.localnamokotowie.pl