I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Loca Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, kod pocztowy 02-672, adres e-mail: locaevents.biuro@gmail.com, tel. 509-260-656, NIP 521-378-22-36, zwana dalej „ Spółką”.
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi na rzecz Klientów zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. W celu kontaktu, świadczenia usług (rezerwacja stolika oraz wynajem sali) oraz w celach marketingowym (program lojalnościowy)przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• Imię i nazwisko,
• Adres mail,
• Numer telefonu,
• Data urodzenia,
• W przypadku zawierania umowy na wynajem Sali seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość najemcy.
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
III. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres locaevents.biuro@gmail.com
3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
IV. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług Spółki.
2. Aby móc się skontaktować ze Spółką, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu mail i numeru telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Państwem.
3. Aby móc zarezerwować stolik, konieczne jest podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie przyjąć Państwa rezerwacji.
4. Aby móc korzystać z programu lojalnościowego zapewniającego zniżki i dodatkowe korzyści konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu mail, daty urodzenia i numeru telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Państwem.
5. Aby wynająć salę niezbędne jest podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania – adres korespondencyjny, PESEL oraz nr i seria dowodu osobistego oraz adresu email)
V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
VI. Odbiorcy danych osobowych
1. W ramach przetwarzania danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego należyte wykonanie przez nas usługi.
VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobową są przez nas przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W przypadku zawierania umów obowiązuje nas zgodny z przepisami prawa 5 letni obowiązek archiwizacyjny.
IX. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Musicie Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia może Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres locaevents.biuro@gmail.com
X. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważacie Państwo, że Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.